More Website Templates at TemplateMonster.com!

 

 

Zajęcia pozalekcyjne i godziny konsultacji nauczycelami - 1 IX 2022

Lista dostępności nauczycieli dotycząca konsultacji z rodzicami i uczniami - pobierz.

.

Informacja w sprawie uszkodzonych, zniszczonych lub zagubionych podręcznikach - 10 X 2016

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
- do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,
- do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,
- do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I, II gimnazjum,
szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły. Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:
Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać
od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.”

Z poważaniem
Beata Matosek, Zastępca Dyrektora
Departament Ekonomiczny

.

Informacja o rekolekcjach wielkopostnych - 22 II 2016

Informujemy, że na mocy przepisów §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

W Zespole Szkół w Resku rekolekcje organizowane są przez Parafię w dniach 2,3,4 III 2016; rekolekcje odbywają się w kościele od godz. 12:15 do 13:30. Uczniowie dojeżdżający udadzą się do Kościoła pod opieka wychowawców.

W dniach rekolekcji szkoła zapewnia opiekę świetlicową

Odwozy bez zmian.

.

Wywiadówka

26 stycznia 2016r. o godz. 16.15 w Zespole Szkół odbędzie sie spotkanie z rodzicami. Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy.